MUTE:ON

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

MUTE:ON LJUDABSORBERANDE TEXTIL

Producerat av Ludvig Svensson

De textila materialen bör ges möjlighet till en delaktighet i rummet, med en förankrad rumslig funktion där det tillför både estetiska och funktionella kvaliteter. I arkitekturen skulle detta material kunna tillföra en styrka, sprödhet, värme och bredda våra sinnens upplevelse av texturer, ytor, material och nyansrikedom. Vi skulle helt enkelt kunna få en rikare arkitektonisk upplevelse. Tillsammans med Ludvig Svensson AB har MÅRTENSSON vidareutvecklat sitt masterexamensprojekt Stiller. Under arbette med Stiller undersökte hon möjligheten av att ta fram en maximalt ljudabsorberande textil. Mårtensson testade intressanta textiler i rörapparat och utifrån sina slutsatser formgav hon en vävd kollektion textilier. Tanken var att kollektionen skulle spänna över hela spektret från textil metervara till konstnärlig utsmyckning. Textilierna skulle såväl förbättra ljudmiljön i ett rum, som förhöja dess estetiska kvaliteter. Den vände sig till de yrkeskårer – huvudsakligen arkitekter, inredningsarkitekter, akustiker och byggnadsingenjörer – som arbetar med nybyggnation och restaurering av miljöer som ställer höga krav på estetik och kvalitativ ljudmiljö.

 

MUTE:ON SOUND ABSORBENT TEXTILES

Produced by Ludvig Svensson

The textile materials should be entitled to a participation in the room, with an anchored spatial function which adds both aesthetic and functional qualities. In architecture, this material could provide a strength, brittleness, heat and broaden our senses experience of textures, surfaces, materials and nuances. We could simply get a richer architectural experience.

Along with Ludvig Svensson AB has MÅRTENSSON further developed its master degree project Stiller. During arbette with Stiller, she examined the possibility of producing a maximum sound-absorbing fabric . Mårtensson tested interesting textiles in rörapparat and based on their findings, she designed a collection of woven textiles. The idea was that the collection would span the entire spectrum of the textile piece goods for artistic decoration. The textiles would both improve the acoustic environment of a room, which enhance its aesthetic qualities. It turned to the professions - mainly architects, interior architects, acousticians and structural engineers - who work with new construction and restoration of environments with high demands on aesthetics and quality of the sound environment.

 

 

Width

150 cm / 59 inch

Material

Polyester 100 %

Weight

715 g/m²

Shrinkage

2 %

Colour fastness

Against light according to:

- EN ISO 105-B025-7 (scale 1-8)

Flame retardancy

Inherently flame retardant

according to:

- DIN 4102-1 class B1

- BS 5867 (Type B) test methode BS 5438

Thickness

1,45 mm / 57 mil

Cutting

Cutter with knife, laser or ultrasonic

Acoustics

Measurement of sound

absorption in a reverberation room:

- BS-EN ISO 354:2003

Rating of sound absorption:

- BS-EN ISO 11654: 1997

I samarbetet med Ludvig Svensson arbetade Olle Holmudd från företaget och Mårtensson vidare efter dessa mål. De spann garn, vävde upp textil, testade ljudabsorptionen med rumsmetoden och utifrån testresultaten spann de nya garner och vävde upp textil igen för att nå en optimal ljudabsorberande funktion hos textilen. Alla anpassades för industriell produktion, där material, teknik och formgivning tillsammans gav både en optimal ljudabsorberande funktion och ett stort konstnärligt värde. Formgivningen varierades på så sätt att det finns en lugn och diskret bas som kompletteras med uttrycksfulla textilier. De utvecklade även en textil ljudabsorbent som var transparent. Denna textil heter Void och är vävd i monofilament/fiskelina. Genom att inte acceptera myten om ett motsatsförhållande mellan formgivning och teknik/vetenskap/forskning var Mårtenssons mål att främja användandet av textil i dagens arkitektur.

 

In cooperation with Ludvig Svensson worked Olle Holmudd from the company and Martensson further these objectives. They span yarn, wove the fabric, tested the sound absorption by room method and based on the test results span the new yarns and woven fabric up again to reach an optimum sound-absorbing function of the textile. All were adapted for industrial production, where materials, technology and design together gave both optimal acoustic performance and a great artistic value. The design was varied in such a way that there is a quiet and discreet base supplemented with expressive fabrics. They also developed a fabric acoustic panel that was transparent. This fabric is called the Void and is woven in monofilament / fishing line. By not accepting the myth of a conflict between design and technology / science / research was Mårtensson's goal of promoting the use of textiles in architecture today.

CONSTRUCTED TEXTILE

TEXTIL PUBLIC ART

FAMILJEBOSTÄDERS HEAD OFFICE

HAMMARBY SJÖSTAD

Uppdraget var att gestalta en textil konstnärlig utsmyckning med ljudabsorberande funktion för det nya huvudkontoret. Utsmyckningen skall ha ett högt konstnärligt värde och ha ambitionen att fungera som en karismatisk magnet för personalen och om möjligt distrahera besökaren från det faktum att rummet ligger en trappa ner. MÅRTENSSON har velat skapa en solfångare i form av ett textilt objekt och med hjälp av detta fånga och föra in dagsljus med alla dess skiftningar i rummet. Den textila gestaltningen fångar solljuset och för det in i rummet. Verkets tredimensionella form ger maximal ljudabsorption och gör att fönstrens höga placering, känns som en tillgång för utsmyckningen. Verket är byggt, sytt, knutet och konstruerat i vävd textil med dokumenterade ljudabsorberande kvaliteter.

 

The assignment was to design a textile art piece with sound absorbent function for the new headquarters of Familjebostäder. The artwork must have a high artistic value and act as a charismatic magnet. MÅRTENSSON created a solar collector made of textile. This textile object captures the sunlight and bring it into the room. The textile objects three-dimensional shape provides maximum sound absorption. The piece is built, sewn, tied and constructed from woven fabric with documented sound absorbing qualities.